δυσλεξία...

    Η δυσλεξία δεν είναι μία παθολογική, αλλά μία λειτουργική κατάσταση. Η κατάσταση αυτή προέρχεται από την ψυχογνωστική μας σύγκρουση με γλωσσικά σύμβολα και περιεχόμενα, όταν αυτά μας διδάσκονται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι εναρμονισμένος με τον τρόπο της αντίληψης και της νόησής μας, με αποτέλεσμα να βιώνουμε προβλήματα στον χώρο της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας.
    Η γνωστική αυτή δυσαρμονία είναι επίσης υπαίτια για την δημιουργία δυσκολιών στον χώρο των μαθηματικών, οι οποίες μπορούν να σχετίζονται με τα αριθμητικά σύμβολα, με τις αριθμητικές πράξεις ή με την λύση μαθηματικών προβλημάτων.
      Πέρα απο τον καθαρά μαθησιακό χώρο μία διδακτικά ανεπτυγμένη γνωστική δυσαρμονία μπορεί, σε συνδυασμό με επιπρόσθετους παράγοντες, όπως η ενεργειακή ανισορροπία, η συναισθηματική σύγχυση και η ανοργάνω-τη σκέψη και δράση, να οδηγήσει σε ανεπάρκεια εστιασμού προσοχής ή σε σημαντικά μειωμένη ή αυξημένη τάση κινητικότητας.
    Η λύση επομένως για την απάλειψη καί της  δυσλεξίας και όλων των άλλων μαθησιακών προβλημάτων κρύβεται (εφόσων έχουν ήδη αποκλειστεί κάθε ιατρικά τεκμηριωμένες παθολογικές αιτίες) στον και επιτυγχάνεται με τον σωστό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης σε συνδυασμό με μία ψυχοργανωτικά κατάλληλη καθοδήγηση και ανατροφή!

© 2007-2013 Ιωάννης Τζιβανάκης